ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SEED Digital Alert : SQUIZ Game เรื่อง “เมื่อเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง เด็กไทยต้องเปลี่ยนตาม”

ด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ SEED Digital Alert : SQUIZ Game เรื่อง “เมื่อเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลง เด็กไทยต้องเปลี่ยนตาม”ไปยังโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้า ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 -6 อายุระหว่าง 14 – 18 ปี เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ