ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ชั้น ป.1 โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนางชวนพิศ แก้วพรหมราช ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่เยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ของนักเรียนชััน ป.1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ต้องอ่านออก เขียนได้ทุกคน และต้องมีการประเมินอย่างเป็นรูปธรรม ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า อ.สายบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ โดยมีนายอิมรอน ยะหริ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์สอบปัตตานี เขต 3 มีโรงเรียนที่ร่วมการทดสอบตามความสมัครใจ จำนวน 11 โรง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเจาะกือแย โรงเรียนบ้านบน โรงเรียนบ้านละอาร์ โรงเรียนบ้านแซะโมะ โรงเรียนบ้านบาโงมูลง โรงเรียนชุมชนบ้านแป้น โรงเรียนบ้านบาโงมูลง โรงเรียนบ้านมะนังดาลำ โรงเรียนบ้านละหาร อำเภอสายบุรี โรงเรียนวัดสารวัน โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น และโรงเรียนบ้านปากู (มีนาประชาคาร) อ.ทุ่งยาแดง ซึ่งสามารถกำหนดวันเวลาจัดการทดสอบได้ตามความเหมาะสม ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2565 และให้ปฏิบัตตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th