สพป.ปัตตานี เขต 3 ส่งเสริมให้น้อมนำโครงการ จิตอาสาพระราชทานสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดี ด้วยความร่วมมือของ 3 สถานศึกษา

นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ซึ่งเป็นการดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกันของ 3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านกระจุด อ.ไม้แก่น โรงเรียนบ้านบน และโรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565 เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติของไทย โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ณ โรงเรียนบ้านกระจูด อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th