ผอ.สพม.แพร่ ประชุมคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาสิรินธร

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่  นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เรียนดี มีฐานะยากจน มีความประพฤติเรียบร้อย และมีภูมิลำเนาอยู่ในถิ่นทุรกันดาร หรือกลุ่มชาติพันธุ์ จากโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขต 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน