ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ในการ ลด/ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์ในการ ลด/ เลิก การใช้โฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว ตามนโยบายของรัฐบาลที่เห็นชอบให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยการประกาศเจตนารมณ์ฯครั้งนี้ เพื่อกระตุ้นให้บุคลากร ตลอดจนประชาชนที่มาติดต่อราชการ เกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาขยะโฟมและพลาสติก ดังนี้ 1. บุคลากรในสำนักงานฯ ห้ามนำถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟมมายังสำนักงาน นับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 2. กำหนดมาตรการ และมอบหมายบุคลากรทำหน้าที่ตรวจสอบการนำโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้ว หากมีบุคคลใดนำเข้ามาให้กำหนดมาตรการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามเจตนารมณ์เขตปลอดโฟมและถุงพลาสติหูหิ้ว 3. สื่อสารนโยบาย มาตรการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ ให้บุคลากรในสำนักงาน ปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์เขตปลอดโฟมและถุงพลาสติหูหิ้ว 4. ส่งเสริมให้บุคลากร ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมมือในการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สุขอนามัย และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 5. ขอความร่วมมือให้บุคลากรร่วมเป็นอาสาสมัครรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการให้คำแนะนำบุคลากร ในสำนักงาน บุคลากรภายนอกและประชาชนที่มาติดต่อราชการ งดนำโฟมและถุงพลาสติกหูหิ้วเข้ามาในอาคารสำนักงานฯ และ 6. บุคลากรในสังกัดทุกคนช่วยรณรงค์และกระทำการเป็นตัวอย่างในการลดเลิกใช้โฟมถุงพลาสติกหูหิ้ว และพลาสติกอื่น ๆ เพื่อลดขยะประเภทโฟมและพลาสติกอย่างจริงจัง และโอกาสนี้ นายเกิดมี สอนเมือง ได้มอบถุงผ้าเพื่อใช้แทนถุงพลาสติกให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1