สพม.3 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ สพม.3 เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวการโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรีนในสังกัด สพม.3 พื้นที่จังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 30 คน