สพม.แพร่ ขับเคลื่อนการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุม ร่วมกับนางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.แพร่ และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อเตรียมการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีจำนวน 3 มาตรฐาน 14 ตัวบ่งชี้ 56 ประเด็นการพิจารณา สำหรับการรายงานในรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ e-MES