ผู้บริหารเขตพื้นที่ฯ และคณะ ติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

วันพุธ ที่ 16 มีนาคม 2565 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามอบหมายให้ นายเล็ก เกียรติขจรเดช นายอุมัธ สวาหลัง นายศาสตรา ปาสาบุตร นายสาคร เสียงเย็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมให้กำลังใจประธานสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และนักเรียน จากการตรวจเยี่ยมพบว่าทางโรงเรียนในสังกัดได้มีการบริหารการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเที่ยงตรง และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด