บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบหนังสือให้โรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่ จำนวน 10 โรงเรียน

นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นตัวแทนบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด มอบหนังสือให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเขาเทียมป่า อำเภอเมืองกระบี่  โรงเรียนบ้านเขาล่อม อำเภออ่าวลึก โรงเรียนบ้านคลองพวนประทีปบำรุง  อำเภอปลายพระยา  โรงเรียนวัดภูมิบรรพต  อำเภอเขาพนม  โรงเรียนวัดโคกยาง และโรงเรียนบ้านปากหรา อำเภอเหนือคลอง  โรงเรียนบ้านคลองแรด และโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม  โรงเรียนบ้านคลองโตนด อำเภอเกาะลันตา และโรงเรียนบ้านไร่พัฒนา อำเภอลำทับ  เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน

          ทั้งนี้ บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการนานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ 21 ประจำปี 2564  ภายใต้สโลแกน 30 ปี นานมีบุ๊คส์ ส่งเสิรมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้าง  Active Citizm คนเก่ง คนดี รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนอ่านหนังสืออย่างต่อเนื่องและบอกต่อ (Real & Share) เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ จึงได้สนับสนุนและบริจาคหนังสือให้โรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนของแต่ละเขตพื้นที่ๆ ละ 10 โรงเรียน โดยส่งมอบผ่านทางเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งมอบต่อให้กับแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อมอบให้กับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือก โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กำหนดส่งมอบให้กับโรงเรียนทั้ง 10 โรงเรียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2565