ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาเกลี่ยพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการพิจารณาเกลี่ยพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเกลี่ยพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน กลุ่มบริหารทั่วไปจากสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังข้าราชการครู เกินเกณฑ์ที่ก.ค.ศ. กำหนด ไปยังสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด และพิจารณาความประสงค์ในการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ในสถานศึกษาที่มีสภาพอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒