ผู้บริหารการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 ศูนย์สอบ สพป.ปัตตานี เขต 3

วันที่ 15 มีนาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 นางอาภรณ์ เบญจานุวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (Nation Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2564 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ณ โรงเรียนบ้านมะนังดาลำ และโรงเรียนวัดโบกขรณี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th