สพป.กระบี่ ลงนามประกาศใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นในสถานศึกษา

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น.  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาอนุมัตินำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น ไปใช้ในสถานศึกษา  พร้อมลงนามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ให้ใช้กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่ได้รับการอนุมัติ  คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. 3 คน ได้แก่ นางจรีรัตน์  ปานพรหมมินทร์  นายเกษียณ  เพ็ชรพวง และนายวิฑูรย์  จันทโน ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  นายธีระพล  บุญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขากลม นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณฑิตย์     ครูโรงเรียนบ้านบางคราม นางเยาวดี  เล็กกุล  นางสาวสุภนิช  จันทมา  และนางสาวรมย์ชลี  บุตรกริม ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ  และศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่

          ทั้งนี้   โครงสร้างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทั้งหมดจำนวน…18…เรื่อง(หน่วย) ประกอบด้วย  1. กระบี่เมืองน่าอยู่ (สภาพทางกายภาพจังหวัดกระบี่)  2. ย้อนรอยเมืองกระบี่ (ประวัติศาสตร์เมืองกระบี่)  3. การปกครองของกระบี่ (การปกครองของจังหวัดกระบี่) 4. สังคมกระบี่บ้านเรา (สังคมจังหวัดกระบี่)  5. ร่อยรอยทางประวัติศาสตร์ (โบราณสถานโบราณวัตถุ)  6. เชิดชูถิ่นแดนดินประเพณี (ประเพณีและงานเทศกาล)  7. เศรษฐกิจเนรมิตเมือง (เศรษฐกิจของจังหวัดกระบี่และอาชีพสำคัญ)  8. วัฒนธรรมนำชีวิต (วัฒนธรรมของคนเมืองกระบี่) 9. พลเมืองวีรชนและบุคคลสำคัญ (ประชากรในจังหวัดกระบี่)  10. สืบสานงานศิลป์ (ดนตรี นาฏศิลป์และการละเล่นพื้นบ้าน  11. มนต์เสน่ห์แสงแดนใต้ (การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว)  12. งานศิลป์ถิ่นกระบี่ (ศิลปะเมืองกระบี่)  13. วรรณกรรมท้องถิ่นเมืองกระบี่ (ภาษาและวรรณกรรม)  14. สืบสานภูมิปัญญา (ภูมิปัญญาและเทคโนโลยี)  15. ทรัพย์ในดินสินในน้ำนามกระบี่ (ทรัพยากรที่สำคัญในจังหวัดกระบี่) 16. ชื่อบ้านฉันนั้นนามโรงเรียน (ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน/ตำบล)  โครงงานฐานอาชีพ (อาชีพในชุมชน,สินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP) 18. โรควิบัติใหม่ในจังหวัดกระบี่ (COVID-2019)