ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษา

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยในภาคเช้า  ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท และคณะ ร่วมต้อนรับ พร้อมรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบาย นำเสนอสภาพปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชัยนาท  ณ ห้องประชุมกาญจนา รร.ชัยนาทพิทยาคม และในภาคบ่าย ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจ ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ณ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ และโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม อ.สรรคบุรี โดย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม และ ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท นำตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ โรงเรียนวัดบำเพ็ญบุญ  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในชั้นเรียนรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพการตัดผม ตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ไปฝึกอบรมอาชีพที่สนใจจากผู้รู้ และกลับมาทดลองทำจริงที่โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้มีวิชาชีพติดตัวและได้นำกระบวนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เด็กจะได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง จากการใช้สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช่วยให้เด็กเข้าใจง่าย โดยท่าน ผอ.สุภาพ พิมพ์แก้ว นำชมกิจกรรมของนักเรียน จากนั้นเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดมาติการาม โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล มีการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิต รวมถึงเป็นแหล่งในการอนุรักษ์รำมะนา ซึ่งเป็นการละเล่นในพื้นที่ โดยท่าน ผอ. อำนาจ นุ่มแสง นำเสนอผลการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ต่อท่านผู้ตรวจราชการ พร้อมนำชมกิจกรรมของนักเรียน  โดยท่านผู้ตรวจราชการชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนในการขับเคลื่อนสู่คุณภาพการศึกษา