สพม.แพร่ นิเทศออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ในการชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนและการนำนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ กับโรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ เพื่อรับทราบและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยมีคณะศึกษานิเทศก์ สพม.แพร่ เข้าร่วมนิเทศติดตามฯ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่