ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สพป.ปัตตานี เขต 3 ฝึกวินัย ความสามัคคี และพัฒนาความรู้ ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ

***วันที่ 21 มีนาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ของ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าม่วง โรงเรียนชุมชนบ้านมะนังดาลำ และโรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) ระหว่างวันที่ 21-24 มีนาคม 2565โดยมีนางสุไฮลา จิตรบรรทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ) กล่าวถึงวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยคาดหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ เสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่าม่วง ต.มะนังดาลำ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
***นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การดำเนินการจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ครั้งนี้ ได้เห็นความสมัครสมานสามัคคี และความพร้อมเพรียงของทั้ง 3 โรงเรียน ประการสำคัญ ได้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่าน เล็งเห็นความสำคัญ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมนี้ ได้น้อมนำพระบรมราโชบาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยการนำโครงการจิตอาสาพระราชทานประเภทที่้ 1 คือ จิตอาสาพัฒนา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อให้การขับบเคลื่อนงานลูกเสือจิตอาสาพระราชทานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ หลักสูตรการศกึษาขั้นพืี้นฐาน พ.ศ. 2551 ได้จัดให้กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีลักษณะเป็นกิจกรรมนักเรียน ซึ่งผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริง ให้กับผู้เรียนและเป็นการฝึกให้ผู้เรีนยมีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเป็นผู้มีวินัย เพื่อสนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของชาติ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัยและมีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th