สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาระหว่าง สพป.นค.1 กับผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 กับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ตามเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนทั้งหมด 40 คน ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด