สพป.กระบี่ เดินหน้าอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์  Zoom Meeting

วันที่ 23 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่ นางปิยวรรณ ตันติธนอมร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดอบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้าวิชาการ ครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด และศึกษานิเทศก์ สพป.กระบี่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสารทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและมีงานทำตามความถนัด ความต้องการตามบริบท พัฒนากรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับเป้าหมาย จุดเน้น และสาระท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริม พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เป็นเลิศทางด้านวิชาการให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีทักษะความรู้ที่สอดคล้องกับทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่นและความต้องการของสถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล สถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (3Rs 8Cs) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ลัลน์ลลิต สืบประดิษฐ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นายอำนวย สุวรรณชาตรี ผอ.โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง สพป.สงขลา เขต 2 นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผอ.โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 และดร.ปรีชา ปัญญานฤพล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาธงวิทยา สพม.นครศรีธรรมราช ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยดำเนินการอบรมพัฒนา ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565