ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปีครั้งที่ ๒

วันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ดุจดาว  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา ๑ ปีครั้งที่ ๒ คณะกรรมการประกอบด้วย นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ นายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับการประเมินคือ นายราชศักดิ์  วงศ์บุบผา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโพธิ์ อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์