ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 2

วันที่  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว  ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปีครั้งที่ 2 คณะกรรมการประกอบด้วย นายพงศ์สันต์ โตเจริญ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายสุนทร วรังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนตลาดบางบ่อ นายมาโนช โคมเดือน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับการประเมินคือ นางกนกวรรณ ตั้งเทียมพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรอกสะแก อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา