นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.ปัตตานี ครั้งที่ 3/2565

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้มอบหมายให้นางลภาภัทร พลสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของ สกสค.ปัตตานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ทั้งในส่วนของข้อมูลแสดงจำนวนสมาชิก ข้อมูลการจ่ายเงิน ค่าจัดการศพสมาชิก การจ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้แก่ทายาทสมาชิก สรุปผลการนำส่งเงินสงเคราะห์รายศพ และการติดตามหนี้ค้างชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก โดยได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมพิจารณาติดตามหนี้ค้างเงินกู้ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. (หนี้ค้างไตรมาส) ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th