เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ (ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ) ONE STOP SERVICE CENTER สพป.ปัตตานี เขต 1

วันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทุกท่าน ร่วมในพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ONE STOP SERVICE CENTER สพป.ปัตตานี เขต 1 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2560 มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี และมาตรฐานที่ 3 สัมฤทธิ์ผลการบริหารและการจัดการศึกษา การบริหารงานบริการแบบ ONE STOP SERVICE ซึ่งมีแนวคิดเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อ ตอบสนองความต้องการของผู้มาติดต่อการขอใช้บริการ มีรูปแบบการให้บริการที่ครอบคุลมและเบ็ดเสร็จในตัวเอง ณ จุดเดียว ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายผู้รับบริการได้รับการบริการเหมือนและเท่าเทียมกันเป็นการบริการที่สะดวก รวดเร็ว กระชับและถูกต้อง ผู้ใช้บริการเข้าถึงการให้บริการได้ง่าย ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีการบริการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1