ผอ.สพม.แพร่ ประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565

++++นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรับทราบนโยบายการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ตลอดจนหารือข้อราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาจังหวัดแพร่ในทุกมิติ ประจำเดือนมีนาคม 2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่