สพป.พิษณุโลก เขต 3 อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ให้กับนักเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม จำนวน 8  โรงเรียน รวมทั้งสิ้น  192 คน เพื่อใช้กระบวนการลูกเสือในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งเป็นขบวนการทางการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพการศึกษาด้วยวิธีการของลูกเสือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึกโทษและพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยยาเสพติด และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2652 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดหางไหล อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจากสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก และสถานศึกษาในสังกัด สนับสนุนวิทยาก