ผอ.สพป.ชัยนาท เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 >>> ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนของศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2  “มโนรมย์ 2 เกมส์” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร โดยมีนายสมาน  ฟักนุช  ผอ.รร.ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร (รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 2 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง พัฒนาทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา สังคมและด้านอารมณ์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริ ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ รู้รักสามัคคี เคารพในกติกาแก่นักเรียน โดยประธานในพิธีได้ให้ข้อคิด ข้อแนะนำ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬา