สพป.สุพรรณบุรี เขต3จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนพร้อมทั้งมอบรางวัลต่างๆให้บุคลากรในสังกัด

วันที่ 4 เมษายน 2565 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประชุมผอ.รร.ครั้งที่ 2/2565 ก่อนประชุมได้มอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 50 รางวัล(ผู้บริหารการศึกษา,บุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2),ศึกษานิเทศก์,บุคลากรทางการศึกษาอื่น,ลูกจ้างดีเด่น,ผอ.รร.,ครูผู้สอนภาษา ไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,สังคมศึกษา,ศิลปะ,สุขศึกษาและพลศึกษา,การงานอาชีพ,ภาษาต่างประเทศ,ปฐมวัย,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน,ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ต่อมามอบรางวัลรร.สิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี 2564 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก,กลาง,ใหญ่ มอบรางวัลครูผู้สอนกิจกรรมลูกเสือดีเด่น มอบเงินช่วยเหลือกรณีบ้านนายเกรียง นรสิงห์ ยามสำนักงานเขตประสบวาตภัย จากนั้นดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมตามวาระการประชุม มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานและการรายงานของกลุ่มต่างๆ นอกจากนี้อบจ.สุพรรณบุรีชี้แจงโครงการเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญจ.สุพรรณบุรี เพื่อสำนึกรักบ้านเกิด