“สพฐ. รับมอบสื่อการเรียนรู้ 2D พร้อมถ่ายทอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่เยาวชน”


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. ร่วมงานแถลงข่าวพิธีเปิด “โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน” เพื่อรับมอบสื่อการเรียนรู้ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. จำนวน 5,000 ชุด โดยมีนายสหภูมิ ภูมิธริตรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ส่งมอบ ณ ห้องประชุมศาลาเพียงดิน พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สำหรับสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีภารกิจหลักในการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพด้านเกษตร ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นหลักคิดและการนำไปปฏิบัติสู่สังคมในทุกมิติ รวมถึงการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เข้าไปสู่การเรียนการสอนในระดับต่างๆ โดยเชื่อมั่นว่าภาพยนตร์แอนิเมชั่น 2 มิติ ทั้งสองเรื่องที่มอบให้เป็นสื่อการเรียนรู้นั้น จะเป็นสื่อกลางที่กระตุ้นให้เยาวชนมีพลังในการคิดการพัฒนาตนเองสู่ความพอเพียง เป็นการวางรากฐานด้านการพัฒนาที่แข็งแกร่งให้แก่สังคม และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในสถานศึกษาในการน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง พร้อมกับเป็นคนเก่งและเป็นคนดี ร่วมสร้างสังคมแห่งความสุขด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

นางสุกัญญา งามบรรจง ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. กล่าวว่า โครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน โดยสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ถือเป็นความร่วมมือที่มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ สพฐ. ในด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการใช้สื่อที่ทันสมัย ช่วยให้เยาวชนและนักเรียนได้เรียนรู้เข้าใจพระอัจฉริยภาพ และเป็นแนวทางในการน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ซึ่ง สพฐ. จะส่งต่อสื่อการเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. อาทิ กลุ่มโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และกลุ่มโรงเรียนที่มีโครงการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และอื่นๆ รวมถึงเพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน ปลูกฝังค่านิยมความคิดการต่อยอดหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ห้องเรียน และการขยายผลต่อไป

“ที่ผ่านมา สพฐ. ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้ว จึงต้องขอบคุณทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ที่ได้มอบสื่อการเรียนรู้ให้ สพฐ. ในครั้งนี้ ซึ่งสื่อในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นถือเป็นสื่อที่ทันสมัยที่จะทำให้เด็กมีความสนใจที่จะเรียนรู้มากขึ้น ซึ่ง สพฐ. ได้ขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจมาอย่างยาวนาน ส่วนหนึ่งคือการประเมินสถานศึกษาต่างๆ ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่ปัจจุบันมีถึง 24,000 กว่าแห่งแล้ว จากโรงเรียน 30,000 กว่าแห่งทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาต่อยอดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอีก 140 ศูนย์ จาก 77 จังหวัดอีกด้วย ถือเป็นนโยบายที่เข้มแข็งของ สพฐ. ในการส่งเสริมเรื่องนี้” นางสุกัญญา กล่าว  คลิกชมคลิป

ทั้งนี้ การจัดทำโครงการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้การเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยศาสตร์พระราชาสู่ห้องเรียน จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งมอบสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่นประเภท 2 มิติ ให้แก่สถานศึกษาในสังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จำนวนทั้งสิ้น 5,000 ชุด โดยมีเป้าหมายที่สำคัญในการร่วมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นไปในทิศทางการปลูกฝังและบ่มเพาะผู้เรียนให้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการคิด การวางแผน และการปฏิบัติตน พร้อมกับคุณลักษณะอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ 2 มิติ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการน้อมนำหลักคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นพื้นฐานไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังเปิดให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมเรียนรู้เรื่องราวด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมต่างๆ ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ปิดให้บริการในวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2529 2212-3 และ www.wisdomking.or.th

อัจฉรา ข่าว