สพม.3 คัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขตการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระธรรมกิตติมุนี 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ สพม.3 ประธานสหวิทยาเขตฯ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำอำเภอ (1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ) จะทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในอำเภอ เป็นต้นแบบ มีความพร้อมให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ ตลอดจนเป็นศูนย์รวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนระดับอำเภอ สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในการส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนนำไปสู่การลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาที่เป็นประจักษ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ