สพฐ. ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดกิจกรรมเฝ้าระวังวันวาเลนไทน์


13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 7 ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลเรือตรีสมพงษ์ บุญด้วยลาน ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมเปิดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 พร้อมปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และรถสายตรวจออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงและล่อแหลมต่อความไม่ปลอดภัยของนักเรียน


นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ กล่าวว่า กิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนในช่วงเทศกาลสำคัญ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มุ่งมั่นเอาใจใส่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคีเครือข่ายเป็นประจำทุกปี โดยกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวังและส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562 มี 2 กิจกรรมหลัก คือ 1. การเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงานตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง/จุดอับ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น เทศกิจ เจ้าหน้าที่ ทหารในพื้นที่ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังความปลอดภัยต่างๆ และส่งเสริมความประพฤตินักเรียนให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน การป้องกันการใช้สารเสพติด และการใช้ยาในทางที่ผิด 2. ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์รวมทั้งการให้ความรู้ในเรื่องความปลอดภัยต่างๆ โดยเฉพาะความรู้เรื่องเพศ และยาเสพติด นอกจากนี้ สพฐ. ได้มีหนังสือสั่งการให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 225 เขต มอบหมาย พสน.ประสานฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมกันออกตรวจพื้นที่ดูแลเหตุของเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงานมายัง สพฐ. ต่อไป


พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา กล่าวว่า ตำรวจมีภารกิจที่สำคัญในการพิทักษ์สันติราษฎร์ให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่จะเป็นกำลังของชาติในอนาคตต้องได้รับการดูแลปกป้องให้มีความปลอดภัยเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพได้อย่างสูงสุด โดยเทศกาลวันวาเลนไทน์ เป็นวันที่แสดงความรัก ความห่วงใย ไปถึงคนที่ปรารถนาดี ซึ่งการที่จะดูแลและควบคุมให้เด็กนักเรียนแสดงออกทางพฤติกรรมอย่างเหมาะสมได้นั้นต้องอาศัยความร่วมมือจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนครูอาจารย์อบรมตักเตือนให้ระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ภัยคุกคามต่างๆ และพฤติกรรมเสี่ยง โดยในส่วนของตำรวจ “ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทุกภาคส่วนมั่นใจว่า ตำรวจจะดูแลสวัสดิภาพ และความปลอดภัยของเด็กนักเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยได้จัดกำลังออกตรวจร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศอย่างเข้มแข็ง”


พลเรือตรีสมพงษ์ บุญด้วยลาน กล่าวว่า ในส่วนของกองทัพเรือได้จัดกำลังออกตรวจร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ด้วยนั้น เนื่องจากกองทัพเรือได้เล็งเห็นว่าในเทศกาลวันวาเลนไทน์ อาจเกิดความไม่ปลอดภัยแก่เด็กนักเรียน พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การกระทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมถึงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น รวมถึงให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย กองทัพเรือจะเป็นอีกกำลังสำคัญในการดูแลประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเต็มกำลังความสามารถ
บรรพต ภาพ/ข่าว