สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกวดกระโดดเชือกในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 09.30 น.) นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานเปิดการประกวดการกระโดดเชือกในสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน และเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนให้สูงสมส่วน ลดอ้วน ตามโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพนักเรียน ด้วยกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562 มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 4 ทีม โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิตโรงเรียนวัดควนชะลิก โรงเรียนวัดอิมอญ โรงเรียนวัดสามัคยาราม ณ สพป.นศ.3

ผอ.สพป.นศ.3 กล่าวว่าเด็กวัยเรียนและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของการพัฒนา ดังนั้นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในสถานศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพเด็กกลุ่มวัยเรียน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดให้มีการประกวดแบบการกระโดดเชือกหมู่ (แบบว่องไว) มีผู้เล่นผสม ชาย/หญิง และเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพนักเรียนด้วยกระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป