สพป.นครศรีธรรมราช 3 ประชุมเตรียมพร้อมสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (เวลา 10.00 น.) นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประธานการประชุมชี้แจงประธานสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่าน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดสอบประเมินผลความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 58 สนามสอบซึ่ง สพป.นศ.3 ดำเนินการสอบพร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 กล่าวว่าการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ในปีการศึกษา 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 สำหรับในปีการศึกษา  2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยด้านการอ่าน (อ่านออกเสียง  และอ่านรู้เรื่อง) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน และผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน  คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป  โดยมีรูปแบบการประเมินคือการการอ่านออกเสียงและ การอ่านรู้เรื่อง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป