สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการและการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ Zoom ตามลิงก์ htts /meet google.com/zve-iuva-voa  ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เพื่อให้ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนยาบาย กับคณะทำงานติดตามและประเมินผลฯ โดยมีนายธนากร  ดอนเหนือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19      แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด