ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนในสังกัดอำเภอแปลงยาว

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของโรงเรียนในเขตอำเภอแปลงยาว โดยมีนายบงกช  ตันไล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๔ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์       ในสภาพปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าสังคม ชุมชน และประเทศชาติ ขาดซึ่งระเบียบ วินัย ขาดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งกิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัย ที่ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจ และใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือ โดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมกิจกรรมการร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ได้มีการลงมือปฏิบัติ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน ฝึกความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ ในอันที่จะได้เป็นผู้สร้างความมั่นคง และจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไป จึงจำเป็นที่ทุกฝ่ายควรจะร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน พัฒนากิจการของลูกเสือ เนตรนารี ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป ในกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารี จำนวน ๑๙ โรงเรียน จำนวน ๔๑๒ คน คณะวิทยากร จำนวน ๕๐ คน ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดเนินไร่ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา