สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.แพร่

+++นายประสิทธิ์  อินวรรณา รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ. สพม. 37 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนเข้ามามีร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในการนี้ นางประไพพร  อุทธิยา รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้