สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562 ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.30 – 10.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 และพร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 7/2562 ประจำวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง 2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 6 เรื่อง 3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 3 เรื่อง คือ – รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนรู้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โรงเรียนบ้านรวมมิตร จังหวัดเชียงราย – วิทยาการคำนวณการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาประเทศ – ปลูกจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมโรงเรียนทุ่งฝางวิทยา จังหวัดลำปาง หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย อาทิ การขับเคลื่อนโครงการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 หากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความประสงค์จะขอรับงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนา ยกระดับการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดทำโครงการเพิ่มเติมเพื่อขอรับงบประมาณและเมื่อสิ้นสุดการประเมินให้สรุปรายงานผลและเปรียบเทียบค่าคะแนนรายงาน สพฐ. ทราบต่อไป และการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)