ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ณ โรงเรียนวัดหนองปาตอง โรงเรียนวัดแหลมไผ่ศรี และโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ซึ่งสพฐ.กำหนดสอบระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กำหนดให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พร้อมกันทุกโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน ผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูลสำคัญที่จะสะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งเป็นเครื่องบ่งชี้คุณภาพผู้เรียนในระดับประเทศต่อไป ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และคณะกรรมการระดับสนามสอบ มีการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย