สพป.สิงห์บุรี จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564


นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2564 โดยมี นางเกตุชญา วงษ์เพิก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี กล่าวรายงาน ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2564 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้วและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม ในปี 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรีมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายรวมทั้งสิ้น 38 ราย ประกอบด้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 30 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี – อ่างทอง จำนวน 8 ราย โดยในวันนี้เป็นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการในสังกัด ได้แก่ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์/ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เข้าร่วมพิธี รวมทั้งสิ้น 32 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จำนวน 25 ราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สิงห์บุรี – อ่างทอง จำนวน 7 ราย