สพป.ขอนแก่น เขต 2 ร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลอย่างเป็นรูปธรรม รุ่นที่ 3

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 2
ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2 ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนทุกพื้นที่ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเสมอภาค โดยจัดให้มีโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อให้ทุกตำบลมีสถานศึกษาที่มีคุณภาพรองรับในการพัฒนาคุณภาพของคนในชุมชน เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นศูนย์รวมการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสทางการศึกษา มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีการพัฒนาด้านสติปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ ทัศนคติ พัฒนาการด้านร่างกายสมวัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม มีความรัก และหวงแหนภูมิใจในชาติ สร้างความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน