สพป.มุกดาหาร เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO 11 MOE AWARDS)

วันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมอึ้งกุ่ยเฮง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้ นายพิเชษฐ มหาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร พร้อมด้วย คณะทำงาน สพป.มุกดาหาร เข้าร่วม
“พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ โครงการความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ (REO 11 MOE AWARDS)”
โดย ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี และมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และให้เกียรติเข้าชมการจัดนิทรรศการของสถานศึกษาสังกัด สพป.มุกดาหาร พร้อมทั้งมอบขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในครั้งนี้ด้วย
โดยในพิธี มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ๖ ด้าน ดังนี้
๑. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท
๒. ด้านการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
๓. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อความปลอดภัยของผู้เรียน
๔. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการศึกษา
ทุกช่วงวัย “พานัองกลับมาเรียน”
๕. ด้านการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ
๖. ด้านอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ
พร้อมทั้งมีกิจกรรมพบเพื่อนครู “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษมสัญจร” และสร้างการรับรู้กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ จุดเน้นและเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และแผนปฏิบัติการด้าน
การศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖
โดย ดร.วีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติการกล่าวต้อนรับจาก นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
จากนั้น นางธรรมพร แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๑๓ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค ๑๑ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป