สพม.37 จัดประชุมพิจารณาคัดเลือก “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมฯ จ.น่าน

+++นายทวีพัฒน์  ไมตรีจิตร์ รอง ผอ.สพม. 37 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จำนวน 15 อำเภอในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน จ.น่าน ในการนี้ นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้