ศธ. จับมือ 27 องค์กร ร่วมลงนาม MOU โรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ “โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา” (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 ระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการ กับหน่วยงานผู้สนับสนุน จำนวน 27 องค์กร โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน มากกว่า 500 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการฯ ผู้สนับสนุนภาคเอกชน และภาคประชาสังคมของโครงการฯ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง กล่าวว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) เป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบาย Thailand 4.0 เป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่ให้ความเป็นอิสระและความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยสร้างความรับผิดชอบต่อผู้เรียนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมและจำเป็น ซึ่งได้เริ่มดำเนินการ รุ่นที่ 1 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ จำนวน 50 โรงเรียน จาก 34 จังหวัด มีผู้สนับสนุนที่เป็นภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานต่างๆ จำนวน 12 หน่วยงาน และได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม จำนวน 84 โรงเรียน มีผู้สนับสนุน 27 หน่วยงาน รวมทั้ง 2 รุ่น มีโรงเรียนในโครงการ 134 โรงเรียน จาก 54 จังหวัดทั่วประเทศ แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของโครงการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการให้มีสถานศึกษาโรงเรียนร่วมพัฒนาครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด ภายในปี 2562 นี้


ทางด้าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ รังสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษา ให้สามารถยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้แก่ผู้เรียนได้ อีกทั้งเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ และคุณภาพชีวิต ทำให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างทั่วถึง และนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างยั่งยืน


ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้ มีผู้สนับสนุน จำนวน 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัทภาคเอกชน จำนวน 13 แห่ง มูลนิธิ จำนวน 4 แห่ง สถาบัน จำนวน 3 แห่ง สมาคม จำนวน 3 แห่ง สภาอุตสาหกรรม จำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 2 แห่ง โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในรุ่นที่ 2 จำนวน 84 แห่ง ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 72 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน 7 แห่ง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 3 แห่ง สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง และสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 แห่ง
อัจฉรา ข่าว/ชุติมา ภาพ