สพป.นฐ.1ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษาในรอบระยะเวลา 6 เดือน

ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในรอบระยะ 6 เดือน โดยมี นายสุนัย ทองนวล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายมนตรี ร้ายไพรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวแดง ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดร.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสินีนาฎ จันทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก Coaching (พี่เลี้ยง) และนางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการเข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในรอบระยะ 6 เดือน ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้ให้คำชี้แนะการบริหารจัดการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเคร่งครัด เมื่อ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา

https://photos.app.goo.gl/XdTve6o4BzNbt5N36

PrBenyapat Suammara
สพป.นฐ.เขต1