กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ “ทักษะการเรียนรู้บูรณาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาชีพ” โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สังกัด สพม.3

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดบ้านวิชาการ “ทักษะการเรียนรู้บูรณาการ สืบสานความเป็นไทย ก้าวไกลสู่อาชีพ” ณ โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการและความสามารถพิเศษ เพื่อให้นักเรียนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็น โดยประสบการณ์ตรงจากการจัดทำและประกวดโครงงานของนักเรียน ตลอดจนเพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษาสำหรับนักเรียน รวมไปถึงเพื่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” ซึ่งมีนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ในพื้นที่เขตบริการอำเภอภาชี และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน