ประชุมชี้แจง (Reading Test :RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับประธานสนามสอบ

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมชี้แจง(Reading Test :RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับประธานสนามสอบ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (Reading Test : RT) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ สำหรับประธานสนามสอบ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ โอกาสนี้ ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาเน้นย้ำถึงภารกิจต่าง ๆ ในห้วงเวลานี้ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. ภารกิจประจำขอให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว ทันเวลา และถูกต้อง
๒. การพิจารณาความดีความชอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นแบบใหม่ ซึ่งจะได้ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจร่วมกันอีกครั้ง
๓. มาตรการรักษาความปลอดภัย ขอให้ยึดสโลแกนที่ว่า “Safety First”
๔. การรณรงค์การเลือกตั้ง ความเป็นกลางทางการเมือง ให้ยึดความเป็นข้าราชการต้องเป็นกลางเท่านั้น และหากได้รับการร้องขอให้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งขอให้ท่านได้ให้ความร่วมมือต่อหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ให้แจ้งไปยังข้าราชการครูในสังกัดรับทราบ..ท้ายสุด ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเททั้งภารกิจหลักและกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งมีมาอย่างต่อเนื่อง และการประชุมในครั้งนี้ นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าวด้วย..