สพป.นฐ.1 จัดประชุมคณะทำงานอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ

วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายมิน ประจวบวัน รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที ชั้น 3 สพป.นครปฐม เขต 1 การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มในตำแหน่งครูผู้ช่วย เป็นเวลา 2 ปี ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และบุคลิกลักษณะในกาประกอบวิชาชีพในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู ตามหนังสือ ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561โดยมีโครงสร้างหลักสูตรในการพัฒนาฯ 5 หมวดคือ 1.วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 2.การจัดการเรียนการสอน 3.การบริหารจัดการชั้นเรียน 4. การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเยนรู้ทางวิชาชีพ และ 5.ทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล โดยกำหนดจัดอบรมในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบGoogle Meet/YouTube