ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินงาน

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และรายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมต้อนรับ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นผู้รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี