สพม.แพร่ ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช  ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของ สพม.แพร่ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 5 (ห้องรับรอง) เพื่อจัดทำแนวทางตาม 4 นโยบาย และ 10 จุดเน้น ของ สพม.แพร่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และวางแผนการนิเทศการศึกษาสำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในการนี้ นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม  รอง ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้