ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑

วันที่ ๒  พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  คณะกรรมการจัดทำงานวิจัยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์