สพป.นฐ.1 จัดอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ​ ผ่านระบบออนไลน์​ Google Meet

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ “วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ” ในการอบรมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพ สพป.นครปฐม เขต 1 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว19 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกำหนดโครงการหลักสูตรการพัฒนา 5 หลักสูตรคือ วินัยคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการชั้นเรียน การมีส่วนร่วมการพัฒนาในสถานศึกษาและชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดจัดอบรมมีระยะเวลา 2 วัน คือ วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 โดยระบบทางไกล Google Meet และผ่าน YouTube มีผู้เข้ารับการพัฒนาฯ จำนวน 199 คน วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการจัดอบรมครั้งนี้เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้การออกแบบการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลกัษณะของผู้ช่วยปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิจัยทางการศึกษา สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการศึกษา ซึ่งจะทำให้ข้าราชการครูบรรจุใหม่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างมีคณภาพ ต่อไป