สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี เครือข่ายพรหมพิราม 5

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เครือข่ายโรงเรียนอำเภอพรหมพิราม 5 ประกอบด้วยโรงเรียนเทศบาลพิรามอุทิศ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาดฯ โรงเรียนวัดห้วยดั้ง โรงเรียนวัดสะพานหินฯ โรงเรียนวัดคลองตาลฯ และโรงเรียนศึกษากุลบุตร รวมทั้งสิ้น 203 คน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ให้ครบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร และเป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยัน อดทน เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีในอนาคต  ซึ่งตอบสนองตามจะประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา พ.ศ.2551 ในเรื่องของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่จะช่วยให้เยาวชนของชาติได้พัฒนา ทางด้านร่างกายสติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตใจ ความมีระเบียบ วินัย มีความรักสามัคคี มีความรับผิดชอบความเสียสละ การบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การที่จะทำให้บรรลุ จุดประสงค์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ครบกระบวนการอย่างจริงจัง   ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก