สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดโครงการประชุมสัมมนาการปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน สู่ครูมืออาชีพ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปรับกระบวนทัศน์การบริหารจัดการศึกษา และพัฒนาข้าราชการครูสายงานสอน สู่ครูมืออาชีพ โดยมีนายสยาม  สุริยจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการครูผู้ช่วยพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมในการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาจิตใจให้เป็นผู้มีคุณธรรมที่จำเป็นสำหรับครูสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีอุดมการณ์ และจิตวิญญาณของความเป็นครู ตระหนักในหน้าที่และเกียรติศักดิ์ในตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนเอง เพื่อให้มีเจตคติที่ดี ศรัทธาในอาชีพและรู้จักวิธีดำรงตนในสภาพแวดล้อมของสังคมชนบทได้อย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ และสวัสดิการในการทำงาน โดยกำหนดจัดการอบรมจำนวน ๒ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๕ – ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๗ – ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวนรุ่นละ ๑๐๒ คน โดยมีสาระหลักสูตร ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม  ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจาก สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” นำทีมโดยท่านดร.เกศรา  อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านวิชาการและโครงการ สถาบันคีนัน  แห่งเอเชีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  ทีมวิทยากร และวิทยากรพี่เลี้ยงจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย ณ ซันไรส์ ลากูน โฮเทล แอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา